Bildiri Kuralları

Özet Bildiri ve Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Konferansa gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre, dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Özet bildiri ve tam metin bildiri yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe ve İngilizcedir.
 • Çalışmayı destekleyen bir kurum varsa, makale başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak destek veren kurum bilgileri belirtilmelidir.
 • Gönderilen yazılar kaynakça ve ekler dahil 12.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Temel yazım kuralı olarak gönderilen çalışmaların APA (6.0) stiline uygun yazılmış olması gerekmektedir.
 • Yazar ya da yazarların isimleri yazı başlığının hemen altında sağa dayalı şekilde verilmeli, ayrıca öğrenim görmekte olunan veya çalışılan üniversite, fakülte ya/ya da enstitü bilgileri ve ORCİD numarası belirtilmelidir.
 • Özet metin, çalışmanın amacını, önemini, yöntemini, kapsamını, sınırlılıkları ve kısaca çalışmanın ana sonucunu açıklayacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Tam metinlerin 10 Ağustos 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

Bildiriler, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki tabloda belirtildiği doğrultuda düzenlenmelidir.

Kağıt BoyutuA4 Dikey
Üst Kenar Boşluk2.5 cm
Alt Kenar Boşluk2.5 cm
Sol Kenar Boşluk2.5 cm
Sağ Kenar Boşluk2.5 cm
Paragraf Başı1 cm
Blok AlıntıSol 1 cm
Yazı TipiTimes New Roman
Yazı Tipi StiliNormal
Ana Metin Boyutu11 punto
Blok Alıntı9 punto
Dipnot Metin Boyutu9 punto
Tablo İçi Bilgiler9 punto
Paragraf Aralığı6 nk
Satır AralığıTek (1)
Kaynaklar10 punto

Başlıklar

 • Makale ana başlık ve alt başlıklardan oluşacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Ana başlık, Times New Roman karakterinde, büyük harfler kullanılarak, kalın, 14 punto şeklinde Microsoft Word formatında olmalıdır.
 • Makalenin içeriğine göre oluşturulan bölüm alt başlıkları (GİRİŞ, KAVRAMSAL ÇERÇEVE, LİTERATÜR TARAMASI, ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ, BULGULAR, SONUÇ, …gibi) hepsi büyük harf olacak biçimde, 11 punto ve kalın (bold) olmalıdır ve numaralandırma kullanılmadan yazılmalıdır.

Türkçe Özet

 • 400 kelimeyi geçmemeli ve “ÖZ” kalın, 11 punto olmalıdır
 • Özet metni 11 punto olarak tüm metin Times New Roman yazı stilinde iki yana yaslı şekilde Microsoft Word formatında yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler italik, kalın yazı tipinde ve 11 punto olmalıdır.
 • Makaleye uygun en az üç en fazla beş anahtar kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • “ÖZ”de makalenin konusu, araştırma yöntemi ve sonucuyla ilgili kısa bilgiler verilmelidir.

İngilizce Özet

 • 600 kelimeyi geçmemeli ve “ABSTRACT” kalın, 11 punto olmalıdır.
 • Özet metni 11 punto olarak tüm metin Times New Roman yazı stilinde iki yana yaslı şekilde Microsoft Word formatında yazılmalıdır.
 • Abstract’taki anahtar kelimeler (keywords) italik, kalın yazı tipinde ve 11 punto olmalıdır.
 • Makaleye uygun en az üç en fazla beş anahtar kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Abstract’ta makalenin konusu, araştırma yöntemi ve sonucuyla ilgili kısa bilgiler verilmelidir.

Bölümler

Makalenin içeriğine göre oluşturulan bölüm alt başlıkları (GİRİŞ, KAVRAMSAL ÇERÇEVE, LİTERATÜR TARAMASI, ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ, BULGULAR, SONUÇ vb.) hepsi büyük harf olacak biçimde, 11 punto, kalın (bold) olmalıdır ve numaralandırma kullanılmadan yazılmalıdır.

Ana Metin

 • Alt başlıklar 11 punto, kalın ve büyük harf kullanılarak yazılmalı ve metin kısmı 11 punto, Times New roman yazı stilinde Microsoft Word formatında olmalıdır.
 • Makaleler tek sütun, iki yana yaslı olacak şekilde ve paragraf aralarında tek aralık olacak şekilde yazılmalıdır.
 • İlk bölümün alt başlığı anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakarak başlamalı ve bunu takip eden metin paragraflarında boşluk olmamalıdır.
 • Tam bildirilerde makale uzunluğu şekiller ve figürler ile birlikte 20 sayfayı geçmemelidir.

Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler

 • Metinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve resimler yazar(lar) tarafından özgün olarak oluşturulmamış ise “kaynak” gösterilerek metin içinde kullanılabilir.
 • Tablo, şekil, grafik ve resimler metin kısmına uyacak şekilde yerleştirilmeli ve başlıkları 11 punto ve ortalanarak yazılmalıdır.
 • Metin içinde kullanılan tablo ve grafikler Tablo 1., Tablo 2./ Grafik 1., Grafik 2. … vb gibi sıralanmalıdır. Tablo numaraları ve başlıklar tablodan önce olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Şekil, grafik ve resimlerin numaraları ve başlıkları kendinden (şekil, grafik ve resim) sonra altta olacak şekilde Şekil 1., Şekil 2./ Resim 1., Resim 2. … vb gibi sıralanarak yazılmalıdır.
 • Tablo, şekil, grafik ve resim başlıklarında kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde oluşturulmalıdır.

Sonuç

Başlık kalın, 11 punto, büyük harflerle ve metin kısmı da 11 punto Times New Roman yazı stilinde yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme

Kaynakçada, sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi

 • Yapılan çalışmalarda, başkalarının düşünceleri alıntı ya da gönderme şeklinde verilmelidir.
 • Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir.
 • 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 11 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
 • Göndermelerde yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası bilgileri parantez içinde aktarılmalıdır.
 • Tek ve iki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadına da parantez içinde yer verilmelidir.
 • İkiden fazla yazarı olan yayınlarda gönderme yapılırken sadece birinci yazarın soyadı verilir, diğer yazarlar için “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır.
 • Tüzel kişiler tarafından yazılmış yayınlarda tüzel kişi adı çok uzunsa veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk göndermeden sonra kısaltma yoluna gidilebilir.
 • Kısaltma kullanılmasına karar verilirse ilk göndermede kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında köşeli parantez içinde kısaltması verilmelidir.
 • Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a,b,c,…” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Gönderme Örnekleri

1- Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada

(Kitap):
(McQuail, 1987: 55).

-Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda: (McQuail, 1987a: 55; 1987b: 40).

-Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması durumunda: (Aktaran: McQuail, 1987a: 55).

Kaynakçada:

McQuail, Denis, (1987). Mass Communication Theory: An Introduction, Beverly Hills, CA: Sage Pulication Inc.

Cavit, Binbaşıoğlu, (1988a). Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi. Cavit, Binbaşıoğlu, (1988b). “Ödevlerin Öğrenmeye Etkisi”, Eğitim, 65, 362-369.

Metin içindeki yollamada

(Makale):
(Varis,1984: 32).

Kaynakçada:
Varis, Tapio, (1984). “International Flow of TV Programmes”, Journal of Communication, 34(1), s.143-152.

2- İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada

(Kitap):
(Perelman ve Olbrechts, 1971: 10).

Kaynakçada:

Perelman, C. ve Olbrechts-Tyteca, L., (1971). The New Rhetoric, Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Metin içindeki yollamada

(Makale):
(McCombs ve Shaw, 1998: 108).

Kaynakçada:

McCombs, M. E. ve Shaw D. L., (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, The Public Opinion Quarterly, 36, (2), s.176-187.

3- İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada

(Kitap):
(Lazarsfeld vd., 1996: 45).

Kaynakçada:

Lazarsfeld, P. F., Berolson, B. ve Gaudet, H., (1944). The People Choice, London: Colombia University Press.

4- Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:

(Schramm, 1994: 53).

Kaynakçada:

Schramm, Wilbur, (1992). “Haberleşme Nasıl İşler”, Ünsal Oskay (der.), Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, İstanbul: Derya Yayınları, s.95-134.

5- Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada:

DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:

DPT, (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, Ankara.

6- Yazarı Olmayan Kitap:

Metin içindeki yollamada:

Kitap Adı Kısaysa: (Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).

Kitap Adı Uzunsa: (Sanal…, 1995: 70).

Kaynakçada:

Kütüphaneciliğe Giriş, (1987). Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

7- Görüşme:

Metin içindeki yollamada:

(O. Koloğlu ile kişisel iletişim, 13 Mart 2007).

Kaynakçada:

Orhan Koloğlu ile 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.

8- Elektronik Kaynak:

Metin içindeki yollamada:

(Çubukçu, 2009).

Kaynakçada:

Çubukçu, Mete, (2009). “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp. Erişim Tarihi:15.06.2010.

9- Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak:

(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:

Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa. Erişim Tarihi:16.06.2010.

Tüm web site

www.aydin.edu.tr

10- Kişisel Web Sayfaları:

Landis, Barbara, (1996). Carlisle Indian Industrial School History, http://home.epix.net/~landis/histry.html,Erişim Tarihi: 20 Ekim 2001.

11- Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan Yazılar:

Metin içindeki yollamada:

(Nadi, 1950).

Kaynakçada:

Nadi, Yunus, (1950). “Kuvvetin Sırrı”, Cumhuriyet, 9 Temmuz.

12- Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan İsimsiz Yazılar:

Metin içindeki yollamada:

(Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924).

Kaynakçada:

Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924.
Metin içerisinde aynı gazetelerin farklı kopyalarına atıf yapılmışsa: Cumhuriyet, 1950-1960, Hürriyet, 1948-1960.

13- Belgeler:

Metin içindeki yollamada:

(Ticaret Bakanlığı, Karar Sayısı, 21/48/26).

Kaynakçada:

Ticaret Bakanlığı, Muamelat Umum Müdürlüğü Kararları, Erişim: T.C. Başbakanlık Arşivi.